top
spacer

Profil pedagoga

prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.

Zařazení:Sekce dějin středověku
Telefon:585 633 244
E-mail:david.papajik@upol.cz
Konzultační hodiny:Pondělí 10.30-11.30 hod
Sídlo:Na Hradě 5, Kabinet regionálních dějin
Další kontakty:david.papajik@seznam.cz
SYLABY
SPECIALIZACE
vývoj šlechty ve středověku v Čechách a na Moravě, majetkové změny na Moravě ve 14.–16. století, dějiny obcí
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY

Mgr.- 1995

Ph.D.-1999

Doc.-2006

Prof.-2014

ÚDAJE O PRAXI

1995-1999, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, interní doktorské studium

1. 9. 1998 – 31. 1. 1999, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, asistent

1. 2. 1999 – 31. 10. 2006, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, odborný asistent

1. 11. 2006 - 28. 2. 2014, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, docent

1. 3. 2014 - dosud,  Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, profesor

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

1999: Projekt na vydání pozůstalosti Miloslava Trapla (vnitřní grant Univerzity Palackého v Olomouci, řešitel)

1999-2004: Výzkum historie a kultury Moravy jako modelu pro existenci euroregionu  (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, MSM 152100017,  spoluřešitel)

2000: Msgre František Světlík. Nástin života a díla katolického modernisty a politika   Československé strany lidové (vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, řešitel)

2008-2010 Orbis pictus 21. století (Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0029), ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Uherském Brodě, odborný řešitel projektu)

2009: Rozvojový projekt č. 9 Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Podpora  excelence vědeckých a pedagogických publikačních výstupů pracovníků Filozofické  fakulty Univerzity Palackého (projekt Švábenicové. Dějiny rodu velkých kolonizátorů a jejich následovníků, řešitel), (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky)

2009-2014: Soupis písemných památek městského dějepisectví Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (etapa I. Morava), (Grantová agentura České republiky, spoluřešitel)

OSTATNÍ ÚDAJE

Členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem 

- člen Vlastivědné a muzejní společnosti v Brně

- člen Matice moravské v Brně

- hlavní redaktor Knižnice Locus

- lektor odborných textů publikovaných v časopise Vlastivědný věstník moravský

- lektor vzdělávací agentury ANAG

- člen Kabinetu regionálních dějin při Katedře historie FF UP v Olomouci

- člen redakční rady Ružomberského historického zborníku (Slovensko)

- vedoucí redaktor zahraničního časopisu Kultúrne dejiny (Slovensko)

- člen zkušební komise pro doktorské řízení na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci

- člen komise pro Magisterské státní závěrečné zkoušky oboru Historie na FF UP v Olomouci

- člen komise pro Magisterské státní závěrečné zkoušky oboru Historie-Starší dějiny na FF  UP v Olomouci

- člen komise pro Bakalářské státní závěrečné zkoušky oboru Historie na FF UP v Olomouci

- člen komise pro Bakalářské státní zkoušky oboru Historie na FF KU v Ružomberku

- člen komise pro Magisterské státní zkoušky oboru Historie na FF KU v Ružomberku

- člen oborové rady historie pro doktorské studium na FF UP v Olomouci

- člen oborové rady historie pro doktorské studium na FF KU v Ružomberku


NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

a) monografie

1)  Paměti obce Náměště na Hané. Náměšť na Hané 1996 (64 stran, ISBN 80-85-973-20-0)

2)  Dějiny obcí Bílovic a Lutotína. Bílovice-Lutotín 2001 (136 stran, ISBN 80-86200-52-3)

3)  Dějiny obcí Těšetice, Rataje a Vojnice. Těšetice 2003 (260 stran, ISBN 80-85600-85-4)

4)  Dějiny obce Topolany. Olomouc 2003 (154 stran, ISBN 80-85600-87-0)

5) Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. století. Olomouc 2003 (194 stran, ISBN 80-244-0674-8)

6)  Dějiny obce Říkovice. Říkovice 2004 (186 stran, ISBN 80-85600-90-0)

7) (spoluautor): Zábřeh – 750 let. Zábřeh 2004 (178 stran, nemá ISBN)

8) (spoluautor): Dějiny města Kelče. Kelč 2004 (446 stran, ISBN 80-85600-91-9)

9) Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích. Praha, Nakladatelství Lidové  noviny 2005 (408 stran, ISBN 80-7106-735-0).

10) Dějiny obcí Lutín a Třebčín. Lutín 2005 (274 stran, ISBN 80-85600-98-6).

11) (spoluautor): Dějiny obce Hlubočky. Hlubočky 2006 (342 stran, ISBN 80-85600-99-4).

12) Páni z Holštejna. Významný, ale zapomenutý panský rod. České Budějovice, Veduta  2007 (306 stran, ISBN 978-80-86829-24-1)

13) Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009 (552 stran, ISBN 978-80-7422-004-3).

14) Jan Čapek ze Sán. Jezdec na konec světa. Vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století. České Budějovice, Veduta 2011 (362 stran, ISBN 978-80-86829-63-0).

15) Dějiny obce Stará Ves. Stará Ves 2011 (162 stran, ISBN 978-80-86247-07-6).

 b) studie publikované v mezinárodně uznávaných/recenzovaných periodikách a sbornících

 1) Města a městečka na střední Moravě do konce 16. století. Vlastivědný věstník moravský (VVM), 50, 1998, s. 154-166.

2) Vývoj změn feudálního majetku na Přerovsku ve 14-16. století. VVM, 52, 2000, s. 41-54.

3) Vývoj feudálního majetku na Moravě ve 14.-16. století. In: VIII. sjezd českých historiků, Hradec Králové 10.-12. září 1999, Praha 2000, s. 154-158.

4) (spoluautor J. Mezník): Proměny feudálního majetku na Moravě ve 14.-16. století. Bilance dosavadního zkoumání. Český časopis historický (ČČH), 99, 2001, s. 33-58.

5) Majetkové poměry na Moravě v letech 1400-1550. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. I. úvodní svazek. Olomouc 2002, s. 65-72.

6) Města, městečka a vesnice v majetkové struktuře na Šumpersku ve 14.-16. století. Severní Morava, č. 83, 2002, s. 3-22.

7) Nejvýznamnější šlechtické rody na Moravě podle zemských desk. In: Ad vitam et  honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno 2003, s. 519-532.

8) Nové poznatky k počátkům rodu pánů ze Sovince a hradu Sovince. VVM, 57, 2005, s. 156-168.

9) Stavy a majetek na Moravě ve 14.-16. století. Historický časopis (Slovensko), 53, 3,  2005, s. 545-558.

10) Šlechtická jména v českých zemích ve 14.-16. století. Mediaevalia historica Bohemica  (MHB), 10, 2005, s. 247-264.

11) Záhada určení donátorství dvou rukopisů z Vědecké knihovny v Olomouci. In: Sborník   z mezinárodní konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech,  Moravy a Slezska – Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar). Olomouc-Brno  2006, s. 5-8.

12) Osobnost Jana Žižky z Trocnova z pohledu historiků. In: W. W. Tomek. Historie a  politika (ed. Miloš Řezník). Sborník příspěvků královehradecké konference k 100. výročí úmrtí W. W. Tomka. Pardubice 2006, s. 127-133.

13) Rozdělení majetku na základě testamentu mezi syny ve šlechtické společnosti na příkladu pánů ze Sovince. In: Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny, metodologie a formy využití. Praha 2006, s. 117-120.

14) Problémy regionální historiografie v České republice po roce 1989.  In: Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii. Materialy z konferencji naukowej (Polsko). Cieszyn 2007, s. 79-98.

15) Bájní předkové a tajemný kostel aneb mýtické počátky jednoho šlechtického rodu.  In: Ružomberský historický zborník (Slovensko), 2, 2008, s. 23-34.

16) František Pokorný a páni ze Švábenic. VVM, 61, 2009, s. 30-33.

17) Víra nebo kariéra? Kryštof Karel (1618-†1641) a Jan Ferdinand (1618-†1652) Švábenští ze Švábenic. Historica Olomucensia, 35, 2009, s. 41-53.

18) Narativní prameny městské historiografie v České republice. In: Ružomberský historický    zborník (Slovensko), 3, 2009, s. 282-288.

19) Polsko-sirotčí vojenská výprava proti řádu německých rytířů k Baltskému moři v roce 1433. Kultúrne dejiny (Slovensko), 2, 2010, s. 186-205.

20) Člověk a dluhy. Příklad šlechtice z 15. století. Osobnost Voka V. z Holštejna. Theatrum historiae, 6, 2010,  s. 207-218.

 21) The Research Library in Olomouc: Its Beginnings, Development, and Book Collections. Slavic & East European Information Resources (USA, Stanford), 12, 2011, č. 2-3, s. 145-155 (studie v časopise zařazeném do databáze Scopus a Academic Search Complete).

22) Hrady a šlechtické predikáty a jejich záměny v pramenech i historiografii. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, 2, 2010, Brno 2011, s. 122-126.

23) God's Warriors from the Czech Kingdom – the Terror of Central and Eastern Europe in the First Half of the 15th Century. International Journal of Humanities and Social Science (USA) 2, 2012, č. 4, s. 115-125.

24)  The past, present and future of regional history in the Czech Republic. The Local Historian (Velká Británie), 42, 2012, č. 1, s. 69-72 (studie v časopise zařazeném do databáze Erih, kategorie INT2).

25)  Několik problémů z dějin města Ostravy v 15. století a pokus o jejich řešení. Slezský sborník, 110, 2012, č. 1-2, s. 91-104 (studie v časopise zařazeném do databáze Erih, kategorie NAT).

26)  Did Jan Čapek of Sány Betray the Hussites at the Battle of Lipany in the year 1434? In: The Journal of Slavic Military Studies (USA), 25, 2012, n. 3, s. 369-380.

Poslední aktualizace profilu:11.12.2018 - 23:39

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz